Verze - VRXKS


4.5g (ve vývoji)

 • Ve výběru položek tisku Potvrzení objednávek lze vyhledávat dle katalogového čísla.
 • Při zadávání hodnoty do sloupce katalogové číslo v dokladu je při shodě dohledání dle různých klíčů nabídnut výběr.
 • Interní změna přístupu k nezpalaceným fakturám.

4.5f (23.05.2024)
 • V objednávkách a nabídkách lze do existujícího dokladu přidat řádky nejen z XLS(X), ale i z jiné objednávky či nabídky.
 • Formulář příjmů a odpovídající řádkový formulář má rozšířený filtr na konsignace.
 • Formulář zákazníků má na záložce nabídek filtr dle položek.
 • Formulář karet umožňuje nastavit zobrazení dat na vyžádání.
 • Při Založení zakázek jsou z nezapsaných příjmů vyjmuté importy s vlastním zaškrtávátkem.
 • Export do fakturace přenáší i identifikaci celoroční smlouvy.
 • Zápis importu nelze provést ze smazaných převodek.
 • Nelze smazat reklamaci s nenulovým stavem.
 • Formulář dodavatelů má nové pole pro zásobovače.
 • Nevyexportované DL mají nový sloupec s poznámkou z hlavičky výdeje resp. příjmu.
 • Oprava: Tiskovou sestavu reklamací dle pohybu nebylo možné exportovat do Excelu.
 • Oprava: Ruční přidání blokace v DBF verzi chybně nastavilo čítač na hodnotu 1, místo navýšení o 1.
 • Oprava: Pokud se při založení nového zákazníka v CDD/Z rovnou vypnil login do e-shopu, došlo k pádu programu.
 • Oprava: Po připojení archívu zobrazení formuláře zákazníků způsobil pád systému.

4.5e (4.12.2023)
 • Klik na hlavičku sloupce Pouze celá množství a Není elementem blokací při zapnuté editaci umožní hromadné změny na všech řádkách dokladu.
 • Na kartě položky mění název stránky Příloha barvu dle toho, pokud je k položce nahraný obrázek.
 • U Nevyexportovaných DL je možné označit/odznačit všechny řádky.
 • U Nevyexportovaných DL je možné provést export doposud vybraných dokladů bez opuštění formuláře.
 • Napojení na novou podobu ARES.
 • Tisk Automatických blokací lze třídit dle uložení.
 • Podsklady lze definovat napříč typem datového úložiště.
 • Přepínání mezi sklady a příkaz Select umožňuje procházet sklady z různých typů datových úložišť.
 • Možnost napojit externí rutinu na převodku mezi sklady.
 • Oprava: Import převodky do příjmu za určitých okolností přidělil špatné číslo dokladu (existující nebo došlo k vynechání v číselné řadě).
 • Oprava: Odpis položek v zakázce z příjemky za určitých okolností neponížil čítač na kartě položky a nezměnil stav +/- v hlavičce zakázky.

4.5d (30.8.2023)
 • Stornovaný výdej resp. pokladní doklad se pošle mailem / SMS dle nastavení na zákaníkovi pro dodací list resp. pokladní doklad.
 • Všechny TXT logovací soubory mají ve svém názvu číslo skladu.
 • U objednávky vyexportované do fakturace nelze měnit zákazníka.
 • Nativní generování XLSX souborů.
 • Z formuláře výdejů lze rovnou exportovat zobrazený doklad do fakturace.
 • U šablon lze nastavit export ceny bez změny kurzem.
 • F2 nápověda u karet má novou volbu filtru Dodavatel konsignace.
 • V CDK i LDK jsou nová pole pro univerzální čárový kód.
 • Oprava: Převodka obsahující více jak 45 000 znaků zhavarovala při nahrávání na SQL.
 • Oprava: V DBF verzi nešlo uložit uživatelské nastavení.
 • Oprava: Za určitých okolností nešlo automaticky / po příjmu blokovat některé zakázky.
 • Oprava: Automatické odeslání vratky mailem dle nastavené na kartě zákazníka nebylo funkční.

4.5c (19.4.2023)
 • Formulář objednávek a odpovídající řádkový formulář mají nový filtr K dodání+nevyřízené.
 • Formuláře zákazníků a dodavatelů zobrazují korektně množství u konsignačních pohybů.
 • Přepočet cen na objednávce přes pravý klik na hlavičku sloupce Cena lze nyní omezit jen na řádky s nulovou cenou.
 • Rozsáhlá úprava logování změn v datech.
 • Optimalizace výstupů v PDF.
 • Oprava: Záporný příjem před zápisem položky nekontroloval u příjmové ceny rozpočtenou dopravu vzhedem k 1 ceně na kartě .
 • Oprava: Tisk blokace z příjmu nefungoval u dokladů delší než osm znaků.

4.5b (16.11.2022)
 • Formulář šablon dotahuje katalogové číslo dle IČ, EAN, atd. stejně, jako ostatní formuláře.
 • Nevyexportované DL lze třídit primárně dle DP.
 • F2 nápověda má u dokladů filtry dle formuláře.
 • Tisk potvrzení objednávky lze omezit výběr dle blokace.
 • Tisk alokací na formuláři zákazníka lze omezit jen na blokované položky.
 • Hromadný tisk blokací lze vybrat dle čísla příjemky.
 • Formulář akčních cen umí zlinkované karty, vyhledává dle katalogového čísla a má nově sloupec s názvem položky.
 • Výběr příjemek pro zápis na karty lze zadat dle čísla předskladnění.
 • Na formuláři zákazníků lze filtrovat výdeje a alokace dle názvu položky.
 • Na formuláři dodavatelů lze filtrovat příjmy dle názvu položky.
 • Na formuláři objednávek lze filtrovat dle data k dodání.
 • Nová funkce v menu - Řádky, která zobrazí karty, zákazníky, dodavatele nebo doklady v řádkové nemodální podobě s filtry a zlinkovanými kartami.
 • Pokud má karta náhradu, je podbarven Název ve formuláři zakázek.
 • Vyhledávací pole pro evidenci na kartě položky.
 • Oprava: Odpis zakázky po příjmu za určitých okolností neponížil pole Objednáno na kartě položky.
 • Oprava: Odpis zakázky po příjmu za určitých okolností nezměnil příznak vyřízeni v hlavičce zakázky.
 • Oprava: Doplnění kurzu do příjemky nedotáhlo poslední kurz.

4.5a (20.6.2022)
 • Pravý klik na tlačítko Filtr na formuláři dokladu (příjem, výdej, atd.) umožní změnit parametr filtru (podpis, IČ, apod.).
 • Pořadí skladů zobrazených na kartě položky a přes pravý klik na '?' lze pro každého uživatele nastavit a uložit.
 • Položky objednávky lze filtrovat na blokované, což se projeví i na zobrazované celkové částce.
 • Hromadné nastavení '+' na hlavičkách zakázek lze kromě datového intervalu omezit i dle dodavatele.
 • Oprava: Zobrazení objednávek z formuláře nabídek zobrazovalo příjmy.
 • Oprava: Při změně katalogové číslo došlo k pádu.
 • Oprava: Import z XLS(X) nabídky nezohledňoval cenovou hladinu z karty zákazníka.
 • Oprava: Objednávka vytvořená z příjemky nezohlednila zákazníkovu případnou slevu.

4.5 (1.4.2022)
 • Ruční výdej umožňuje filtrovat zobrazené řádky dle začátku katalogového čísla.
 • Nový formulář Předskladnění pro zpracování více zakázek na jednoho dodavatele.
 • U formulářů Akčních cen a Šablon lze ukládat šíře sloupců mřížky.
 • Vratka na výdej s kurzem nově kurz zahrne do prodejní ceny.
 • Objednávka s druhem aktualizující ceny nepovoluje editace ceny ani slevy.
 • Optimalizace formulářů pro přístup k datům.
 • Oprava: Tlačítko Storno na formuláři šablon fungovalo korektně jen pro část dat.
 • Oprava: Založení automatické objednávky z komisní příjemky způsobila pád při nezapnutých blokacích.
 • Oprava: Sumační mřížky za doklad na podzáložkách formulářů zákazníka a dodavatele (alokace/doklady, nabídky/doklady, atd.) ignorovaly případné uživatelské nastavení pořadí sloupců a zobrazovaly data ve fixním pořadí.
 • Oprava: Export ceníku zákazníka do Excelu neuvažoval individuální cenové šablony.

4.4 (22.12.2021)
 • Uživatelsky nastavitelné sekvence pro komunikaci s prodejním displayem.
 • Stažení dodavatele z centrální databáze při importu, pokud neexistuje v lokálním skladu.
 • Zobrazení prodejců na formuláři zákazníků se řadí dle české diakritiky.
 • Globální přecenění má nově v mřížce sloupec IČ.
 • Export do účetnictví nevyžaduje exkluzivní přístup.
 • Formulář objednávek má nový sloupec pro řádkovou cenu po slevě resp. cenu celkem.
 • Optimalizace rychlosti formulářů pro dlouhé dokumenty (>1 000 řádků)
 • F2 nápověda položek má nové tlačítko Filter-.
 • F2 nápověda má novou volbu Uložit + Ukázat, kdy se zadávací rozhraní zobrazí samo bez nutnosti klikat na tlačítko s otazníkem.
 • Oprava: Klik na hlavičku sloupce Cena ve formuláři Akčních cen způsobil pád.
 • Oprava: při aktualizaci evidence z CDK došlo k datové chybě u položek s pohybem.
 • Oprava: formulář příjemek při načtení konsignačních dat ze souboru přenastavil globální druh pohybu.
 • Oprava: formulář příjemek při stisku tlačítka Storno při zakládání nového dokladu nezaktivoval tlačítko Smazat.
 • Oprava: Sestava objednávek při ručním zadaní IČ zákazníka nemusela zobrazit všechny jeho doklady.

4.3h (18.9.2021)
 • Formuláře CDD/Z a CDK si pamatují poslední nastavení pro výběr pole ve filtru.
 • F2 nápověda má přidaný nový interface pro zadání podmínek pro Filter+ u položek skladu.
 • Nabídka při založení nastaví měnu dle nastavení zákazníka.
 • Nabídka při jiné měně než CZK přepočte cenu skladovou i prodejní kurzem pro každý nově zadaný řádek.
 • Ve formuláři zakázek je přepínací sloupec Dodáno rozšířený o možnost Celkem = cena * množství.
 • Oprava: Při připojeném archívu bylo možné provést z karty položky konsignační převod.
 • Oprava: Doklad ze čtečky čárového kódu ignoroval nastavení měny na zákazníkovi.

4.3g (25.6.2021)
 • F2 nápověda si pamatuje nastavenou volbu pro výběr filtru z posledního použití.
 • Načítání ze souboru pro tisk štítků podporuje více formátů vstupního souboru.
 • U vratky je k dispozici nová sestava -  Předávací protokol.
 • Import do Nabídky ze souboru umožňuje načítat i název pro položky, které nemají v systému založenou kartu.
 • Formuláře CDK a CDD/Z mají u logů tlačítka pro posun na začátek resp. konec.
 • Vložené řádky lze v reinstalaci nastavit jako přeskočitelné při pohybu na nový řádek.
 • Aktualizace použitého MSXML2 na verzi 6.0 pro vestavěný HTML generátor tiskové sestavy.
 • Oprava: Za určitých okolností bylo možné založit duplicitní šablonu.
 • Oprava: Tiskové sestavy Sumarizace podle kódu a Výdej v 1. ceně u konsignačních výdejů uváděly nulové množství.

4.3f (25.3.2021)
 • Import z e-shopu dotahuje vazebné položky dle nastavení 'Import' v reinstalaci.
 • Import interně čísluje řádky načítaného dokladu.
 • Filtr karet z F2 nápovědy lze uložit do XLS/X.
 • F2 nápověda karet se otvírá na naposledy vybrané položce.
 • Zásadní urychlení ukládání nastavení z reinstalace.
 • Možnost dotažení Vložit + množství přes párovací atribut z archívu CDK.
 • Tisk Potvrzení objednávky má rozšířený výběr položek a více voleb pro tisk.
 • Oprava: Funkci Ceny podle množství nešlo vyvolat.
 • Oprava: Import z e-shopu nezohlednil nastavení vazebných karet pro automatickou blokaci.
 • Oprava: Import zakázky nenapočetl u položky správně alokaci, pokud se importem přidával vazebný řádek.
 • Oprava: Vratka při zadání nulového vstupního množství nedplňovala při editaci množství řídící karty  automaticky množství u vazebných karet.

4.3e (26.02.2021)
 • CDS - Centrální databáze skupin.
 • CDB - Centrální databáze šablon.
 • Formuláře mají klávesovou zkratku na filtr přes Alt+F.
 • Nové lokální pole pro Vložit + množství.
 • Na kartě položky je nově tlačítko sumy u záložky alokaci.
 • Ve formulářích dokladů lze k existujícím řádkům přihrávat další z XLS(X).
 • F2 nápověda zákazníků a dodavatelů má filtrovací zaškrtávátko pro blokované firmy
 • V CDK je možné smazat hromadně odkazy na soubory dle katalogového čísla.
 • Změna číselných řad dokladů může proběhnout automaticky v nastavený den.
 • Oprava: Zobrazení stornovaného výdeje z formuláře karet způsobil pád programu.

4.3d (10.10.2020)
 • Definice práv umožňuje zadat poznámku a podmínku, za které se nastavení práva uplatní.
 • Tlačítko Nedodané u zakázek a objednávek změní i výpočet celkové ceny dokladu.
 • Tisk čárového kódu na štítky umožňuje výběr, ze které EANové pozice se tiskne.
 • Vazba na kartě povolí pouze existující katalogové číslo nebo skupinu. Nelze zadat množství bez položky či položku bez množství.
 • U funkce SQL data lze zaškrtnutím volit, na které typy čekajících dokladů bude formulář reagovat změnou barvy.
 • Export nezaplacených faktur do Excelu zohledňuje počet desetinných míst dle fakturace.
 • Akce se shodným jménem jako existující šablona platí pouze pro zákazníky, kteří mají přidělenu danou šablonu.
 • Na kartě položky má mřížka stavů na ostatních skladech má nový sloupec konsignačního stavu.
 • F2 nápověda má rychlou písmennou volbu.
 • F2 nápověda karet má nový zaškrtávací filtr pro zobrazení ležáků po vyfiltrování výsledků.
 • F2 nápověda u dodavatelů má nově třídění dlle zkratky..
 • Oprava: Reklamace akceptovala i záporné množství.
 • Oprava: F2 nápověda zákazníka neumožňovala třídit dle zkratky.
 • Oprava: Kopie dokladů se neřadily dle čísel řádků, ale dle fyzického pořadí řádků.
 • Oprava: Proklik na zákazníka z komisní příjemky zobrazil špatného dodavatele.
 • Oprava: Zakázka vytvořená z objednávky nerespektovala případně nastavené řazení řádků zdroje.
 • Oprava: Příjemka vytvořená ze zakázázky nerespektovala případně nastavené řazení řádků zdroje.
 • Oprava: Formulář skupin nepoužíval privátní datovou sekci, nebylo možné otevřít tento formulář vícekrát bez nebezpečí pádu.
 • Oprava: Import více dokladů do příjmu chybně zobrazil všechny položky v posledním příjmu.
 • Oprava: Storno při editaci zákazníka nevrátilo nastavení zaškrtnutí na záložce Poslat.

4.3c (25.01.2020)
 • Interní číslování řádků dokladů; možnost vkládat a přerovnávat řádky v příjemkách, nabídkách, objednávkách a zakázkách.
 • Interní číslování se přenáší mezi doklady včetně převodek apod.
 • Blokace po příjmu si pamatuje, z které příjemky vznikla.
 • Filtr ve vyhledávání vazebných řádků.
 • Oprava: za určitých okolností nešlo zobrazit přímo kartu reklamačního zboží.

4.3b (05.12.2019)
 • Formulář komisí má nově filtr na katalogové číslo.
 • Formulář dodavatelů má nově záložku s reklamacemi.
 • Reklamace na formuláři zákazníků/dodavatelů lze filtrovat dle stavu vyřízení.
 • V CDK je možné smazat kompletně archív dle jednoho výrobce.
 • Párovací atribut si testuje, zda vkládaný podnik má zaškrtnutou vlastnost Výrobce.
 • Přílohy dokladů se dělí do podadresářů dle typu dokladu.
 • Na automatickém tisku dodacího listu do PDF lze nastavit, zda se tiskne cena nebo ne.
 • Katalogové číslo v reklamačním formuláři lze zadat dle ostatních identifikátorů (EAN, IČ, apod.).
 • Upřesnění informací z ARES.
 • Načítání potvrzení objednávky z EDI.
 • Tisk reklamací dle dodavatelé má více výběorových možností.
 • Interní zvýšení desetinné přesnosti u polí s cenou o jeden řád.
 • Blokovaný zákazník / dodavatel je zvýrazněn na formuláři červeně.
 • Seznam příjmů lze filtrovat dle dodavatele.
 • Volba tisku ceny může být jiná pro standardní tisk a export do PDF.
 • Urychlení exportu do fakturace (DBF verze).
 • Načítání potvrzení objednávky z EDI.
 • Oprava: za určitých okolností se nekomisní výdej zapsal do komise jako komisní.
 • Oprava: nešlo připojit archív zakázek.
 • Oprava: Globální přecenění nešlo načíst z XLS/X.
 • Oprava: Vazebná karta v nabídkách na řádek bez existujícího katalogového čísla způsobila pád systému.
 • Oprava: nekorektní resize formuláře při nastavení osy a kotvy.

4.3a (12.08.2019)
 • Tlačítko Náhrada na kartě zobrazí celý řetěz náhrad a je možné pak zobrazit libovolnou z nich.
 • Sklad - Tisk má ve výběru podmínek nově možnost dle konsignačního množství.
 • Import do příjemek a objednávek umí načítat i dle dalších vyhledávacích kritérií; místo katalogového číslo lze použít např. EAN.
 • Export nabidek má datovou indikaci jako zakázky.
 • F2 nápověda pro zákazníky a dodavatele má rozšířené filtrování obsahující druhý řádek názvu firmy.
 • Formulář CDK ma rozšířené možnosti na záložce Filtr.
 • Zakázky lze nastavit na vyřízené za zadaný datový interval.
 • Importy z XLS(X) umí nově i TXT a CSV oddělené čárkou i středníkem.
 • Nový způsob zakázek, kdy se uchovává vazba na objednávky zákazníků.
 • Příjemky a objednávky načítají EDI přes konverzní program EDI2JADU.
 • Zakázky obsahují export pro EDI přes konverzní program EDI2JADU.
 • Změna: u globálního přecenění konsignace je filtr dle konsignačního dodavatele.
 • Oprava: Při přepnutí ve formuláři F2 nápovědy z položek skladu na skupiny se zobrazilo informační sdělení o neplatnosti nastavení DynamicBackColor.
 • Oprava: Bylo možné převést zboží ze skladu do reklamace, i když bylo blokované.
 • Oprava: Filtr přes výrobce u globálního přecenění způsobil pád (SQL verze).
 • Oprava: Formulář reklamací havaroval při zobrazení formuláře případného dodavatele dokladu kliknutím na tlačítko v názvu dodavatele.

4.3 (07.04.2019)
 • Optimalizace jádra dokladových formulářů, zrychlení prvotního zobrazení a pohybu mezi doklady.
 • Snížení datové komunikace mezi formuláři a serverem.
 • Možnost definovat provázání 1:N řádků v rámci dokladu a přenášení této vazby.
 • Oprava množství u kořenového řádku změní odpovídajícím způsobem množství na provázaných neevidenčních řádkách.
 • Odhlášky zobrazují poznámky z příjmů.
 • Nastavení na formuláři zákazníků pro tisku ceny/slevy na dodacím listu má další volbu pro Dotaz.
 • Urychlení ukládání reinstalačních nastavení.
 • Změna: Nastavení filtru dle DP na výdejích se omezovalo na DP definované na zákazníkovi, nyní je seznam bez omezení.
 • Oprava: Nastavení filtru dle DP na výdejích se nezohlednil případný stisk Storno a filtr se aplikoval.
 • Oprava: Výpočet komisní inventury před prvotní komisní příjem byl chybný.
 • Oprava: pokud se definoval číselník pro Místo a Uložení, bylo možné zadat tyto hodnoty i u neevidenčních položek.
 • Oprava: převod na komisi nepřevedl evidence.

4.2g (07.03.2019)
 • Žluté podbarvení procent v nabídce pro kladnou marži nižší, než v reinstalaci definovaná hodnota.
 • Na formuláři CDD/Z lze načítat převodní tabulku katalogových čísel z Excelu.
 • Formuláře CDD/Z, zákazníků a dodavatelů mají nové zaškrtnutí pro Pojistku.
 • Nad zákazníkem a dodavatelem lze definovat speciální DP pro převodky / import a seznam pro něj validních DP. Jen takové jsou pak nabízeny.
 • Formulář reklamací kontroluje zadané katalogové číslo.
 • Dotaz na export do fakturace lze omezit v reinstalaci definovanou podmínkou.
 • Formulář objednávek může obsahovat šablonu, dle které se budou počítat ceny. Má vyšší prioritu, než zákaznická šablona, ale nižší než individuální ceny.
 • Konsignační příjemka generovaná ze zakázky doplní v případě potřeby do řádku zkratku konsignačního dodavatele.
 • Rozpad evidence se nově provádí přes příjem/výdej.
 • Zakázku lze načíst z XLS(X).
 • Založení zakázek lze filtrovat dle cenové skupiny.
 • Oprava: Převod z komise na sklad za určitých okolností násobně ponížil sumární komisní stav (pouze verze DBF).
 • Oprava: Převodka v 1.ceně pouze pro vybraná IČa nefungovala (pouze verze DBF).
 • Oprava: Nápověda dokladů přes '?' na formuláři reklamací nešla přetřídit dle data.

4.2f (25.01.2019)
 • V reinstalaci je možné definovat číselník pro Místo a Uložení.
 • Při ručním výdeji se kromě ceny bez daně zobrazuje i cena s daní.
 • Mřížka na formuláři Odhlášky je rozšířena o evidenční sloupce a sloupec příjemky.
 • Z formuláře Odhlášky lze pro jednoho dodavatele a jedno datum odhlášení zadat dodavatelskou fakturu a nahrát ji do odpovídajících příjmů.
 • F5 hledání dle evidencí.
 • Formulář příjmů má nekladnou cenu na červeném podkladu.
 • Rozdíl ve skladu umožňuje přičíst konsignační množství k fyzickému stavu pro inventurní vyhodnocení.
 • Pokud se zadává evidence do objednávky dochází k testování disponibilního množství a pokud je požadováno více než evidence disponuje, dojde k rozpadu řádku na pokryté a chybějící množství.
 • Klik na hlavičku sloupce Evidence zobrazí, ze které příjemky se výdej zrealizuje.
 • Nevyplněná evidence v objednávce je podsvícena červeně.
 • Výdej do komise ignoruje případně nastavení CASH.
 • Formulář Komise tiskne inventuru jedné komise nebo všech dohromady.
 • U vratky vytvořené z výdeje nelze měnit katalogové číslo položky a tím se zajistí validní vazba do výdeje.
 • Lze nastavit převodky v 1.ceně pouze pro vybraná IČa.
 • Žluté podbarvení procent v objednávce pro kladnou marži nižší, než v reinstalaci definovaná hodnota.
 • Pokud se na příjemce poníží množství u evidenční položky, nabídne program rozdíl vložit do nového řádku.
 • Formulář Selectu nově ukládá do CSV s oddělovačem středník.
 • F2 nápověda podbarví v názvu žlutě ležáky a červeně blokované karty.
 • Oprava: mřížka reklamací na zákazníkovi neuměla korektně zobrazit zlinkované karty.
 • Oprava: formulář Komise při otevření zobrazil data nikoliv prvého komisionáře, ale posledního.
 • Oprava: Opakované otevření uživatelských nastavení nezohlednilo případné předchozí změny.
 • Oprava: Výroba v DBF verzi nenastavila správnou hodnotu DP.
 • Oprava: Výroba v DBF za určitých okolností chybně nastavila index a proto následně bez zjevné příčiny zobrazila hlášku 'Kolega Vás předběhl' a výdej se nezrealizoval.
 • Oprava: Reklamace neuložila nabídnutého dodavatele při ukončení editace.
 • Oprava: Výdej do komise převedl vždy dvojnásobné množství (SQL verze).
 • Oprava: Kopie DL u komisního výdeje provedla další převod do komise.
 • Oprava: Načtení XLS(X) souboru bez cen do objednávky nezaložilo případné kladné slevy.

4.2e (27.09.2018)
 • Na formuláři položek je nová záložka Reklamace.
 • Při výběru zákazníka/dodavatele dle IČ je v případě více možností nabídnuta mřížka s výběrem.
 • Formulář Reklamací má nově pole pro identifikaci faktury a případně doplňuje podpis dle nastavení v reinstalaci. Datum vyřízení se nastaví na datum založení + 30 dní. Je možné odesílat mail/SMS o každém stavu reklamačního procesu.
 • Formulář Příjmů načítá z XLS(X) i konsignace a komise v jedné volbě.
 • Formulář Objednávek načístá z XLS(X) i komise v jedné volbě.
 • Formulář Komise má proklik na kartu položky z hlaviček sloupců mřížek.
 • Komise nově vedou i všechna pole pro evidenci, toto je zohledněno na odpovídajícím formuláři další záložkou.
 • Optimalizace exportu do fakturace u DBF verze.
 • Změna: při odpisu zakázky z příjemky se nenabízejí řádky z vyplusované zakázky.
 • Oprava: formuláře Komise a Odhlášky nepoužívaly privátní datovou sekci.
 • Oprava: při přepnutí mezi sklady se neaktualizovalo hlavní menu při změně zapnutí/vypnutí komise.
 • Oprava: formulář objednávky u dokladu v jiné měně nezohlednil ve sloupci "% / Rozdíl" kurs dané měny.

4.2d (15.6.2018)
 • Nový formulář pro odhlášky konsignačního zboží.
 • Nový formulář pro zpracování komisí.
 • Fomulář pro platební terminál kontoroluje i funkčnost komunikace PoS-banka.
 • Vyhledávací formulář pro karty lze filtorvat dle zkratky dodavatele.
 • Evidence je možné nově i slučovat.
 • Oprava: Z konsignačního příjmu nebylo možné vytvořit objednávku nebo nabídku.
 • Oprava: V SQL verzi nebyla korektně naplněna doprava na nabídce dle nastavení na zákazníkovi.
 • Oprava: Při připojeném archívu nebylo možné zobrazit formulář zákazníků.
 • Oprava: Ve formuláři Nabídek se neuvažovala zákaznická překladová tabulka pro katalogová čísla.

4.2c (12.5.2018)
 • Import do objednávky může mít vlastní druh definovaný v reinstalaci.
 • Formuláře dokladů mají nově filtr dle data.
 • Formulář recyklací akceptuje odřádkování v poznámkách.
 • Optimalizace: aktivní řízení přístupu k tabulce (reproces).
 • Oprava: Pokud se založila zakázka z objednávky/objednávek, nedotáhla se automaticky cena.
 • Oprava: Bylo možné zapnout evidencë na kartě, která měla konsignační stav.
 • Oprava: Výdeje z konsignačních příjmů u nové evidence se nenastavily korektně.

4.2b (31.3.2018)
 • V Nabídkách je fyzicky stav v mřížce součtem skladového a konsignačního stavu.
 • Příznak exportu do účetnictví na formuláři výdejů a příjmů se řídí zámkem.
 • Nevyexportované DL mají přidaný sloupec IČ.
 • Uložení výstupu do XLS/X má předvypněný název dle typu dokladu stejně jako ukládání do PDF.
 • Fomuláře skupin, zákazníka i dodavatele mají možnost ukládat Přílohy stejně jako formuláře dokladů.
 • Konsignační převodka může být pouze konsignační výdej (vratka dodavateli) bez příjmu na sklad.
 • Hromadné blokace lze omezit na rozvozovou linku a/nebo zákazníka (jeden zákazník nebo skupina se stejným IČ).
 • Reklamace mají dva nové tisky řízené typem řádku reklamace.
 • Podbarvení tlačítka Vyřídit objednávku v případě, že je potřeba provést převod z konsignace.
 • Optimalizace: Ošetření nevalidního spojení s SQL (CDx a SQL verze).
 • Změna: Fomuláře při zapnutém dockingu nejsou nastaveny jako Desktop, ale jako Dockable.
 • Změna: Dohledávání na kartě položky v záložce Výdeje, Příjmy a Nabídky je case insensitive a hledá podřetězec.
 • Oprava: Globální přecenění konsignace nešlo načíst z XLS(X).
 • Oprava: Vyhledávání dle čísla dokladu ve stornech nemuselo vždy fungovat.

4.2a (15.2.2018)
 • Na záporné příjemce je možné mít zápornou dopravu.
 • Konsignanční příjemku lze načíst z XLS(X).
 • Blokace se automaticky spustí i po zápisu konsignační příjemky.
 • V Globálním přecenění je možné koeficientem nejen násobit, ale nově i dělit.
 • Globální přecenění je možné použít k přecenění konsignací.
 • Rozpad zakázky dle dodavatele zohledňuje maximální stav konsignace a v případě potřeby provede rozpad na konsignační a standardní zakázku.
 • Při zapnutém dockingu jsou všechny formuláře zobrazeny jako Desktop.
 • Změna šíře sloupců mřížky na formulářích se při nastavení Resize=Full projeví automatickou změnou šíře celé mřížky. U ostatních nastavení se šíře mřížky nezvětšuje a nově ani nezmenšuje.
 • Zrychlení převodu z konsignace na hlavní sklad před vyřízením objednávky.
 • Oprava: objednávka na CASHového zákazníka nešla načíst z XLS(X).
 • Oprava: příjemka dotahovala 1.cenu místo 0.ceny, pokud se editoval již existující řádek dokladu a byla nastavena 0.cena k dotažení.
 • Oprava: po editaci karty položky nebylo přístupné zaškrtávátko pro konsignační množství.
 • Oprava: chybná hláška při načítání příjemky z XLS(X).
 • Oprava: za určitých okolností nešlo uložit individuální rozložení mřížky na některých formulářích.

4.2 (24.1.2018)
 • Redesign formulářů na širokoúhlý formát.
 • Objednávky lze vyjmout z přepočtu denní inventury zaškrtnutím odpovídajícého pole.
 • Načítání XLS(X) v nabídkách akceptuje i sloupec s cenou.
 • Import zakázek do objednávek přes SQL lze omezovat jen na některé odesílací sklady.
 • Informace z ARESu obsahují i logo.
 • Formuláře zákazníků a dodavatelů zobrazuji stejně jako formulář CDD data z ARESU.
 • Na formuláři karet zobrazené stavy na ostatních skladech lze přetřídit tak, že zvolený sklad je na začátku.
 • Uživatelské nastvení lze resetovat.
 • V Uživatelském nastavení lze volit způsob exportu do fakturace.
 • Evidence má další rozšiřující pole - uložení a místo.
 • Je možné rozdělit/změnit zbývající evidenci/uložení/místo/exspiraci ze zbývajícího množství na příjemce.
 • Konsignanční příjmy mohou mít dodavatele, který je jiný než na kartě položek.
 • F2 nápověda karet umožňuje nastavit zobrazené množství položek jako Množství / Množství + konsignace / Množství - blokace / Množství + konsignace - blokace.
 • Sloupec Fyz.mn na zakázce zobrazuje součet fyzického a konsignačního stavu.
 • Nová sestava reklamací za zvolené období.
 • Na formuláři Objednávek lze stejně jako u Nabídek přepínat řádkové zobrazení mezi marží a ziskem.
 • CDD/Z, zákazníci a dodavatelé mají možnost definovat si vlastní EAN. Vlastní EAN skladu je možné nadefinovat i v reinstalaci.
 • Na zákaníkovi lze definovat pole Druh a Doprava, které se pak předvyplní při založení objednávky do její hlavičky.

4.1 (19.10.2017)
 • Při výrobě se do hlavičky příjmu bere dodavatel dle zkratky z reinstalace.
 • Požadavek ze skladu na sklad vyplní i cenu dle zákazníka.
 • Nové tlačítko Poměr při ručním výdeji předvyplní dodání u všech řádků celkové požadované množství v zadaném poměru. Pokud např. se vyrábí 20 výrobků a dodává se jich jen 10, upraví se všechny řádky v poměru 10/20 tedy 1/2.
 • Mřížka s výdeji na formuláři zákazníka obsahuje i vratky.
 • Nová mřížka s reklamacemi na formuláři zákazníka.
 • Z blokované objednávky je možné kopírovat katalogová čísla.
 • Hodnota skladu může neuvažovat převodky.
 • Zpracování obalů pro Ekokom.
 • Rozbalení zakázky provede rozpad i dle konsignančního výrobce.
 • Blokace se provádí do fyzického + konsignančního množství.
 • Blokace - oprava lze načíst z XLS(X).
 • Blokace - oprava má inkremetální vyhledávací pole nad sloupcem pro katalogové číslo.
 • Odsun do archívu umožňuje odsunout i nabídky. Nabídky v archívu se na rozdíl od ostatních pohybů nedají zpřístupnit funkci Připojit archív.
 • Převod z konsignace na stav se pravým klikem na objednávce nově provádí i u položek, které jsou dokrytelné jen částečně.
 • Oprava: Při zapnutém dockingu došlo po tisku na obrazovku za určitých okolností k pádu systému.
 • Oprava: Vratky dle dodacího listu při editaci vložených řádků dotahovaly vazebné karty.

4.0 (31.7.2017)
 • Formulář pro Reklamace.
 • Formuláře CDD/Z, Zákazník a Dodavatel konvertuje u převodu katalogových čísel další pole: Název, MJ a EAN.
 • Fomulář Příjmy má po vzoru ostatních formulářů možnost ukládat vztažené soubory do adresáře dle jména dokladu.
 • Nový typ položkové karty Služba bez fyzického stavu, kterou lze neomezeně vydávat a při příjmu se cenově rozpustí do ostatních položek, algoritmicky shodně jako doprava.
 • Při tisku blokací lze zvolit neodeslání SMS/mailu.
 • Inventurní soupisy lze spouštět i v neexkluzivním režimu s upozorněním, pokud mohou být data kvůli probíhajícím pohybům nekonzistentní.
 • Invernturní soupis lze omezit na Výrobce/Dodavatele.
 • Integrace s platebním terminálem ČSOB.
 • Oprava: Smazání šablony neodstranil případný Poslední (padák).

3.9q (20.5.2017)
 • Počet balení položky rozšířen na tři.
 • Je možné definovat minimální prodejní cenu pod kterou nelze položku ze skladu vydat.
 • Smazaný import je centrálně logován.

3.9p (11.4.2017)
 • V reinstalaci lze nastavit zkratku zákazníka, na kterého se budou automaticky vytvářet pokladní doklady bez nutnosti výběru konkrétního odběratele.
 • Seznam příjmů lze filtrovat na konsignační a nekonsignační příjmy. Konsignační je možné dále omezit na konkrétního dodavatele.
 • Doplnění stavů z konsignace je možné přímo z formuláře objednávek.
 • Na příjemce lze hromadně měnit DP.
 • Objednávky je možné nově filtrovat dle Druh + nevyřízené.
 • Tisky z formuláře příjmů je možné třídit dle Uložení na kartě položek.
 • Plnění dat do CDK importem z XLS/X je možné kromě katalogového čísla vázat i přes primární klíč.
 • Při načítání katalogových čísel pro štítky z dokladů je možné zvolit načtení množství pro počet štítků položky.
 • Oprava: Při permanentním zobrazení informačního formuláře SQL Import mohl být problém se zobrazením formuláře pro ovládání tisků.

3.9o (7.2.2017)
 • Export konsignačního množství z dokladů do účetnictví.
 • Konsignační výdeje mají DP (stejný jako konsignační příjem).
 • V objednávkách lze přepočítat cenu koeficientem stejně, jako v nabídkách.
 • Na kartě položky se konsignační pohyby zobrazují podtrženě.
 • Na kartě zákazníka nelze zadat pouze úplnou blokaci.
 • Oprava: Tisk EET hlášení některá storna nezobrazil.
 • Oprava: Export po tisku EET hlášení vedl k pádu systému.

3.9n (1.2.2017)
 • Při vytvořnení příjmu od dodavatele se automaticky doplní měna dle jeho definice.
 • U sestavy daní lze definovat co je CASH; zda pouze CASH, pouze karta nebo obé.
 • Rozšířené barevné a fontové indikace ve sloupci množství na formuláři objednávek
  • Rezervace
  • Nedostatečné množství pro všechny objednávky
  • Nedostatečné množství pro objednávku, stav na kartě nenulový
  • Nedostatečné množství pro objednávku, stav na kartě nulový
  • Nedostatečné množství pro objednávku, požadavek lze částečně/úplně pokrýt z konsignace
  • Ke kartě existuje vazebná karta (recyklace, apod.)
  • Dodáno více než objednáno

 


3.9m (2.1.2017)
 • V reinstalaci lze definovat zkratku dodavatele/zákazníka, na které se naváží konsignační pohyby.
 • Doplnění konsigancí o evidence a vazebné položky.

3.9l (10.11.2016)
 • Ve formuláři Objednávek pravý klik na hlavičku sloupce cena umožňuje hromadně změnit ceny položek dle vybrané x-té ceny na kartě.
 • Nové tlačitko Příloha na formuláří zobrazí adresář nazvaný číslem dokladu k ukládání dokumentů.
 • Sestava nedodaných položek je exportovatelná do Excelu.
 • Sestava objednávek je exportovatelná do Excelu.
 • Sestava Objednávek je filtrovatelná dle pole Podpis.
 • Ve formuláři šablon je k dispozici vyhledávání přes inkrementální pole.
 • Pole Prodejce na formuláři zákazníka se vybírá z menu.
 • CDK formulář importuje z Excelu nastavení pole Blok.

3.9j (1.10.2016)
 • Šablonu lze přejmenovat.
 • Dočasné zapamatování některých uživatelských nastavení vzhledu formuláře.
 • Logování změn polí při uživatelské editaci formuláře.
 • V objednávkách je položka mající na kartě náhradu ve sloupci Název zobrazena tmavě červeně.
 • Export objednávky na zálohovou fakturu přenáší nastavení Přenesené daňové povinnosti z karty položky.
 • V reinstalaci lze nastavit, zda se na dodacím listu sleva tiskne, netiskne nebo se program zeptá.
 • Na zákazníkovi lze nastavit silnější pravidlo pro tisk slevy na dodacím listu než je nastavení v reinstalaci.
 • Oprava: Nejde připojit archív (chyba v generování menu).
 • Oprava (DBF): Sestava Seznam dodacích listů zhavaruje, pokud se vybere vratka nemající vazbu na DL.

3.9i (17.8.2016)
 • Select umožňuje používat pro opakující se konstanty kompilační direktivu #DEFINE na samostatném řádku. (Např. #DEFINE mico=12345678).
 • Karta položky má nově dvě náhrady, druhá je lokální bez návaznosti na CDK.
 • Informační okno o vrácení peněz při hotovostní platbě se zobrazuje pouze při tisku na tiskárnu (a nikoliv při zobrazení na monitor).
 • Import z e-shopu dělí doklady nejen dle PPL, ale i dle zkratky zákazníka.
 • Formulář zákazníků přepíná na mřížce výdejů sloupec Cena mezi kusovou cenou a cenou po slevě.
 • Optimalizace exportu do pokladního modulu.
 • Ukládání informací dle specifikace EET (BKP, FIK, DateTime Offset, ID provozovny, ID zařízení).
 • Seznam dodacích listů může obsahovat i vratky.
 • Tiskovou sestavu příjmů na formuláři dodavatelů lze exportovat do Excelu.
 • Sestava zakázek je exportovatelná do Excelu.
 • Šablony umožňují zadat vazbu Sleva/Cena pro položky, na které se žádná jiná definice šablony neuplatní.
 • Šablona - výrobce zobrazuje název výrobce, nejen jeho zkratku.
 • Do CDK lze nově nahrát i Vyřízeno z XLS(X).
 • CDK umožňuje uživatelsky spustit aktualizaci lokálních karet.
 • Rozšíření granularity práv na vlastnosti objektů o úroveň Skupina.
 • Vedení konsignančního skladu v rámci jednoho skladu.
 • Rozšíření karty o konsiganční inofrmaci o stavu.
 • Automatické převody konsignačního množství do standardního množství.
 • Test na validitu čísla u SMS nyní akceptuje i počáteční '+'.
 • Import do objednávky z XLS(X) může obsahovat i cenu.

3.9h (20.1.2016)
 • Oprava: zlinkovaná karta ze storen (formulář výdejů) se neaktualizovala.
 • Oprava: u SQL verze se špatně nulovala počítadla měsíčních odběrů na kartě zboží.
 • Stavy položek na ostatních skladech na formuláři karet se zobrazují pouze pro kladné hodnoty.
 • CDD/Z doplňuje DIČ dle zadaného IČ z ARES.
 • Formulář karet při zobrazení výdejů/příjmů umí filtrovat a hledat i dle evidence.
 • Z fomuláře výdeje lze rovnou zobrazit případnou vratku.
 • Formulář výdejů zobrazuje čísla všech vratek na daný doklad..
 • Formulář karet exportuje sestavu stavů dle evidence položky do Excelu.
 • V reinstalaci lze definovat rozdílnou cestu pro export pokladních dokladů (doposud byla shodná s cestou pro export do fakturace).
 • Sestavu Daně lze exportovat do Excelu.

3.9g (1.12.2015)
 • Optimalizace přítupu k tabulkám při převodkách (minimalizace upozornění - Databázi nelze připojit).
 • Na formuláři objednávek lze měnit Druh, i když jsou položky blokované; je pouze nutné zachovat blokovatelnost.
 • Na formuláři objednávek lze provést částečnou blokací přes Blokace - Opravit.
 • Na formuláři nabídek lze pravým klikem přenásobit sloupec 1. cena zadaným koeficientem.
 • Na formuláři karet lze načítat z XLS/X hodnoty pro minimální množství položek.
 • U sestavy daní lze volit, zda příjemky se započítávají dle data zápisu či vzniku.
 • V sestavě Seznam DL je nově filtr rozšířen o pole PPL.
 • Objednávky načítají požadavky zákazníků z e-shopu.
 • Optimalizace algoritmu pro výpočet pole Objednáno na kartě položky z nedodaného zboží od dodavatele v zakázkách.

3.9f (1.9.2015)
 • Možnost nastavit case-insensitive na hledání dle IČ.
 • Na formuláři objednávek lze filtrovat na pouze nedodané položky v rámci dokladu.
 • Historii 1. cen na kartě položky je možné vytisknout.
 • Formulář příjmů lze naplnit importem z XLS(X) - katalogové číslo, množství, cena, evidence.
 • Formulář objednávek umí načítat evidenci z BCR.
 • Formulář karet umí načíst plánovanou marži z XLS(X) - katalogové číslo, procenta marže.
 • Formulář karet vyhledává na záložce příjmů a výdejů dle evidence.
 • Založená karta nastavuje hodnotu Dny dle Reinstalace.
 • Formulář CDK načítá z XLS(X) nově i váhu položek.
 • Formulář CDK umožňuje hromadně nulovat cenuX.
 • Formulář CDD obsahuje informaci pro lokální data - číslo skladu a vlastnost Převod.
 • Formulář CDD obsahuje informaci e_shop - číslo skladu a login.
 • Blokace mohou být nově ovlivněny rezervacemi - volba v Reinstalaci.
 • Při založení zakázek lze volit, zda se mají rezervace vyloučit z kalkulace..
 • SQL: implementace pseudozamykání hlaviček dokladů příjmů, nabídek, zakázek a objednávek.
 • Uživatel - nastavení: lze nastavit docking formulářů.
 • Oprava: Report šablon za určitých okolnosti tiskl u názvu položek pouze prvý znak.
 • Oprava: SQL verze umožňovala za určitých okolností editovat zablokovaný doklad.
 • Oprava: DBF verze při výdeji desetinné evidence do nuly neumožnila výdej.
 • Oprava: první spuštěný formuář CDK/CDD mohl mít aktivní časovač automatického ukončení.
 • Oprava: bylo možné smazat výdej položek bez evidence, které nově evidenci mají.

3.9e (1.6.2015)
 • Ukládání a zpětné použití výrazu Filter+
 • Ve formuláři Šablony je přímý proklik ze zkratky na výrobce.
 • Formulář CDK má nativní podporu pro obrázky položek.
 • Globální přecenění ma nově vlobu "Sleva: Ne", tedy zákaz zlevňování.
 • neCASHové doklady mohou mít vlastní číselnou řadu jako pokladní doklady.
 • Pokud je zavedená číselná řada pro neCASHové doklady, nelze měnit příznak CASH ve výdeji.
 • Oprava: Formulář CDK občas zafixoval kód položky a neumožnil změnu výběrem z tabulky.
 • Oprava: Načítání cen pro Globální přecenění z XLS(X) zobrazilo nesprávnou tabulku.

3.9d (30.4.2015)
 • Evidence položek pro přenesenou daňovou povinnost dle kódu intrastatu
 • Formulář CDK importuje kódy intrastatu jak ve variantě XLS(X) tak CSV
 • Rozšířené barevné a fontové indikace ve sloupci množství na formuláři objednávek
  • Rezervace
  • Nedostatečné množství pro všechny objednávky
  • Nedostatečné množství pro objednávku, stav na kartě nenulový
  • Nedostatečné množství pro objednávku, stav na kartě nulový
  • Ke kartě existuje vazebná karta (recyklace, apod.)
  • Dodáno více než objednáno

 


3.9c (30.3.2015)
 • Nativní podpora pro druhý název na formuláři karet
 • Tisk Seznam dodacích listů má více druhů třídění
 • Přepínací sloupec v objednávkách má nově i hodnotu Celkem
 • U vratek lze kromě Vše a 0 volit nově i zbývající množství
 • Příjemku vzniklou úpravou zakázky lze ihned zobrazit.
 • Filtr+ doplňuje na konec řetězce uzavírací závorky, pokud uživatel nezadá koretní regulérní výraz
 • Oprava: SQL verze při výdeji stejné položky nesprávně změnila inofrmaci na kartě o blokaci, pokud se nevydalo vše blokované
 • Oprava: SQL verze při výdeji občas označil doklad jako částečně vydaný i když byl vydán kompletně
 • Oprava: SQL verze při filtru příjmů přes číslo faktury zhavarovala

3.9b (16.1.2015)
 • Oprava: SQL verze u evidenčních výdejů neukládala percentuelní slevu z příjemky
 • Na formuláři nabídek lze volit dodací adresu ze seznamu kontaktů na zákazníkovi
 • Tisk Potvrzení objednávky lze exportovat do XLS(X)
 • Doprava je ve formuláři Nabídek nyní ve formě rozbalovacího menu

3.9a (29.12.2014)
 • F2 nápověda inkrementálně dohledává v objednávkách a nabídkách dle PPL
 • Na formuláři objednávky lze volit dodací adresu a kontakt ze seznamu kontaktů na zákazníkovi
 • Na zákazníkovi lze definovat měnu, ta se při zakládání objednávky předvyplní na doklad.
 • Globální přecenění importuje data z příjmu
 • Ukládání spotřební daně do výdeje

3.9 (1.12.2014)
 • Podpora pro font Code EAN13
 • Tisk/zobrazení dodatkového 2 resp. 5 kódu u EANu
 • Evidence spotřební daně
 • Pohyb na kartě zobrazí kompletní historii včetně archívu
 • Možnost napojít zákazníka na externí proceduru pro automatické rozesílání nestandardních souborů
 • V Globálním přecenění lze definovat přepočet cen dle šablony
 • Formulář zákazníka dohledá i dle zadané zákaznické karty
 • Na formuláři příjmu je pole pro Intrastat kód
 • Objednávka si ukládá id zákaznické karty při načtení dokladu ze čtečky
 • Realizaci výdeje lze zastavit v okamžiku výběru DP ze seznamu

3.8e (4.9.2014)
 • Podpora pro třetí sazbu DPH
 • Oprava: DBF verze havarovala při zakládání zákazníka nenapojeného na CDZ
 • Karta položky může evidovat identifikátor pro Intrastat

3.8d (12.7.2014)
 • Záložka Kontakty (formulář Zákazník a Dodavatel) obsahuje navíc sloupce Podnik, Ulice, PSČ a Město
 • Na formuláři příjmů lze kopírovat percentuální hodnotu do všech sloupců.
 • Příjem lze vytvořit zkopírováním až 11 dokladů ze zakázek.
 • Karta položky má nativní podporu pro ukládání obrázků.
 • Pravým klikem na Kopie DL lze tisknout rozsah DL omezený na zákazníka.
 • Oprava: U SQL verze nebylo možné zobrazit historii prodejní ceny z karty položky.
 • Oprava: Nešla zobrazit karta položky v případě připojeného archívu

3.8c (30.5.2014)
 • V globálním přecenění lze načíst XLS(X) soubor s cenami
 • Centrální úložiště reportů obsahuje i definice štítků
 • Tisk zakázek lze třídit dle data dokladu
 • Ukládání některých sestav do souboru má předvyplněné jméno souboru dle typu a čísla dokladu
 • Oprava: Při nulové DPH se na formuláři objednávek a výdejů v součtu objevil NULL
 • Oprava: Při opětovném průchodu možstvím na formuláři (Příjem, Nabídka, Objednávka a Zakázka) se znovu přidaly vazebné karty
 • Oprava: U SQL verze se po ukončení editace nově založené nabídky zobrazila naposledy zobrazená nabídka před založením nového dokladu

3.8b (20.3.2014)
 • Při vytváření dokladu lze při vstupu do sloupce pro katalogové číslo nechat okamžitě zobrazovat nápovědu položek F2
 • Pravý klik na Přidat u objednávek může spustit založení předdefinovaného typu dokladu
 • Nápověda názvu položek podle již existujícíh karet na formuláři CDK
 • Suma výdejů a příjmů na kartě zohledňuje případně nastavený filtr
 • Stavy na ostaních skladech obsahují i sloupec pro alokaci
 • Globální přecenění zohledňuje i ceny s DPH
 • Globální přecenění má možnost zvolit, zda se do přepočtu zahrnou i blokované karty
 • Ruční výdej zobrazuje sloupec Evidence z objednávky
 • Na kartě položky se zobrazuje na záložce Alokace i sloupec Evidence
 • V CDK lze z XLS(X) souborů načítat i EAN; funkcionalita je shodná s nahráváním EANů přes čárový kód
 • V SQL verzi lze v reinstalaci definované sklady přímo založit
 • Oprava: při kliknutí do prvého sloupce dokladu mohlo dojít k posunu kurzoru o řádek níže
 • Oprava: intervalové Akční ceny měly od druhé položky dál permanentní platnost nezávisle na termínu skončení
 • Oprava: načítání XLS(X) do nabídek nebylo funkční
 • Oprava: Globální přecenění při použití omezení na kód zhavarovalo
 • Oprava: Zobrazení zákazníka u vratky přes tlačítko u jeho názvu nebylo funkční
 • Oprava: SQL verze havarovala při konstrukci výběru sestav přes číslo dokladu
 • Oprava: SQL verze havarovala při zobrazení grafů přes Excel (MS SQL 2008 a vyšší)
 • Oprava: SQL verze havarovala při zobrazení stavů na podskladech pokud nebyl definován název hlavního skladu
 • Oprava: SQL verze havarovala při exportu dobropisu do účetnictví (MS SQL 2012 a vyšší)
 • Oprava: SQL verze havarovala při exportu výdeje mezi sklady (MS SQL 2012 a vyšší)

3.8a (30.9.2013)
 • Na formuláři objednávek je nově zobrazen případný datum exportu do fakturace pro vznik zálohové faktury.
 • Formuláře CDD/Z a Zákazníci umožňují definovat zasílací adresu.
 • Z formuláře CDK lze přímo zobrazit stavy na lokálních skladech.
 • V CDD/Z lze definovat, kdo smí karty danéhpo výrobce editovat v CDK.
 • Optimalizace generování zkratky při zakládání zákazníka/dodavatele u SQL verze bez CDD/Z. Projeví se zásadním urychlením operace.
 • Kartu položky lze dohledat přes Evidenci přímo z formuláře karet.
 • Formulář příjmu upozorní na duplicitní zadání faktury.
 • Filtr+ (CDK, F2 vyhledávání) lze deaktivovat pravým klikem na rozbalovací menu voleb filtru.
 • Pokud vznikne nabídka importem nebo jako kopie, pamatuje si, ze kterého dokladu vnikla.
 • Šablony mají nové pole pro popis, který může být rozdílný od identifikátoru.

3.8 (15.5.2013)
 • Na zákazníkovi lze zvolit, zda se při tisku pokladního dokladu může vynechat jeho nacionále.
 • Na kartě položky lze u filtru na pohyby dohledávat zákazníka/dodavatele
 • Automatické doklady se doplňují jménem z původního dokladu
 • Příznak Nespolehlivý plátce v CDD/Z
 • Na formulářích příjmu, nabídek, objednávek a zakázek je u položek s vazbou množství podtržené
 • Nahrávání dat do CDk přes XLS(X) updatuje také 2. Cena až x. Cena
 • Podpora uživatelsky nastavitelných barev
 • Centrální úložště na SQL pro tiskové sestavy
 • Formulář Skupiny umožňuje přetřídit položky v rámci skupiny
 • Oprava: Nedodané položky na různé firmy se stejným názvem se při tisku do PDF nerozlišily
 • Oprava: Tlačítko Storno při ručním výdeji se chovalo jako OK (potvrzení)
 • Při ručním výdeji zezelená řádek, kde vydávané množství je v rozporu s blokacemi
 • Položky s vazbou (např. recyklace) jsou ve formuláři objednávek s podtrženým množstvím

3.7p (27.2.2013)
 • Oprava: Při zobrazení karty položky z dokladu se neaktualiovaly procenta marží a daňová sazba.
 • Oprava: Uložené Selecty obsahující znak " nešly znovu načíst
 • Oprava: V SQL verzi (SQL 2008 R2 a vyšší) se na zákazníkovi a dodavateli nezobrazovaly výdeje resp. příjmy
 • Oprava: Funkce SQL data zobrazovala kumulativně informaci o počtu dokladů za Nabídky a Zakázky, nikolv odděleně
 • Oprava (SQL verze): Neodchytil se případ výdeje evidence ze stejné příjemky při použití na více řádkách
 • Oprava: Automatické stažení ve skladu neznámé položky z CDK při převodce zhavarovalo
 • Oprava: Nebylo možné uložit upravené rozměry formuláře CDK
 • Oprava: Při spuštěném formuláři "SQL data" byly občas některé tisky nefuknční
 • Oprava: CDK neumožňovala skládání filtru pro variantu Vše
 • Oprava: Změna položky na formuláři skupin havarovala při fokusu na položku stromu
 • Přímé zobrazení odpovídající Akční ceny z  karty položky
 • Změna algortimu pro zobrazení Nedodaných položek nad zákazníkem zásadně zvýšila rychlost výpočtu
 • Možnost v CDD/Z zadávát id zákaznícké karty uživatelem; původní varianta automatického generování je zachována
 • Možnost v CDD/Z zadávát účty odběratelů; tyto účty jsou vázany na DIČ

3.7o (16.01.2013)
 • Při vytváření příjemky se předvyplní defaultová měna z nastavení v reinstalaci
 • CDD/Z, zákazníci a dodavatelé mají nové příznaky Žaloba a Insolvence, které se přenáší do dlaších modulů
 • Přímé nastavení platby kartou
 • Oprava: Za určitých okolností zobrazení karty položky z Inventur způsobilo pád
 • Tisk Potvrzení objednávky lze nově třídit i dle Názvu
 • Z karty dodavatele/zákazníka lze zobrazit položku v CDD/Z.
 • Evidence na kartě má novou variantu Rozbalit, kdy se zadané množství rozloží do odpovídajícího počtu řádek s množstvím 1.
 • Nový formulář pro Akční ceny, v reinstalaci nastavitelné zapínání a vypínání této funkce.

3.7n (28.08.2012)
 • Automatické rozesílání informací o vratkách dle nastavení nad zákazníkem.
 • Import zkratek dodavatelů na kartách z XLS(X) souboru.
 • Definování preferovaného dodavatele na kartě položky a v CDK.
 • Export zákaznického ceníku do XLSX lze omezit na neblokované karty
 • Lze definovat heslo do Zaheslených funkcí pro každého uživatele.
 • V reinstalaci lze definovat práva na položky menu.
 • V reinstalaci lze definovat na kterých formulářích se zobrazí měrná jednotka
 • Zobrazení nezaplacených faktur nad zákazníkem lze uložit do XLS(X).
 • Z karty položky lze zobrazit položku v CDK a naopak.
 • Nabídky lze přenášet do jiných skladů přes funkci Export/Import. K dispozici jak pro verzi DBF tak SQL.
 • Oprava: Zobrazení celkové ceny za doklad v řádkovém zobrazní na formuláří zákazníka při prohlížení archívu.
 • Oprava: Zobrazení celkové ceny za doklad v řádkovém zobrazní na formuláří dodavtele.
 • Oprava: Při přesílání zakázek se z poznámky přeneslo pouze prvních 75 znaků místo 160.

3.7m (20.05.2012)
 • Lze ukládat v XLSX formátu ceník pro vybraného zákazníka.
 • Formulář Nabídek lze filtrovat dle poznámky
 • Formulář Dodavatelů má filtr dle ulice či města bez vlivu velikosti písmen
 • Oprava: Ukládání do XLSX pro pole s hodnotou NULL
 • Oprava: Zobrazení názvů skladů v Analýze pro celkový počet znaků větší než 255
 • Oprava: Nesprávné informace formuláře Info ve verzi SQL

3.7l (12.05.2012)
 • Ze zakázek na dodavatele lze tisknout upomínky nedodaného zboží
 • V nabídkách lze ceny položek hromadně přenásobovat koeficientem
 • Šablony štítků lze tiskat do PDF
 • Příkaz Select lze v jednom kroku vztáhnout na všechny podsklady
 • Příkaz Select podporuje operátor LIKE
 • Příkaz Select umožňuje uložit výsledek ve formátu XLSX
 • Tiskové výstupy lze ukládat v grafických formátech EMF, TIFF, JPEG, GIF, PNG a BMP
 • Některé výsledky kontrolních testů se automaticky opraví
 • Fomulář zakázek lze filtrovat dle Podpisu a stavu vyřízenosti
 • Fomulář zakázek lze filtrovat dle Poznámky
 • Záložka Alokace na formuláři zákazníka zobrazuje celkovou hodnotu v měně
 • Menu Uzávěrka obsahuje generátor dotazů (Analýza) s možností ukládat výsledky do různých formátů (XLSX, DBF, CSV a TXT)

3.7k (10.01.2012)
 • Některá nastavení z reinstalace lze předefinovat na uživatele
 • U nově editovaných dokladů se ukládá uživatelské jméno obsluhy, která editaci provedla. Historii editace lze vyvolat pravým klikem na poli Podpis.
 • Nové pole Výrobce, na kterého přechází logika Dodavatele u šablon.
 • Informační okna o ceně dokladu na formuláři objednávek a výdejů se počítá plným algoritmem ve shodě s daňovým dokladem.
 • Při ručním výdeji se zobrazuje cena dokladu bez DPH

3.7j (04.10.2011)
 • Barevné odlišení již vytištěných příjmových dokladů
 • Dynamická změna podoby formuláře CDK dle počtu cen definovaných na SQL
 • V Reinstalaci definovatelná verze tisku dodacího a pokladního dokladu - hlavičkový papír x čistý papír
 • Možnost definovat univerzální šablonu, která se přiřadí všem zákazníkům bez vlastní šablony
 • V definici šablon v části Kód lze použít podřetězce u zkráceného zápisu kódu pro obsažení hvězdičkové notace
 • Přenášení příznaku CASH z nabídky do objednávky

3.7i (28.06.2011)
 • Definice cenové skupiny na kartě položky a v CDK
 • Cenové šablony rozšířeny o výpčet dle cenové skupiny

3.7h (12.05.2011)
 • V reinstalaci lze definovat práva na libovolné objekty formulářů
 • V CDD lze definovat zákaznické karty a tato inofrmace se automaticky propaguje do lokálních skladů
 • Definovanou skupinu lze zkopírovat pod novým jménem
 • Prefix u katalogového čísla v CDK lze vybírat z definovaného číselníku ve formátu 9-99
 • Při exportu do fakturace se zobrazaje informace a finančním zprostředkování
 • Je možné vyřízenou zakázku nastavit opět jako nevyřízenou dvojklikem na slově Vyřízeno
 • Velikost formuáře i mřížky lze nastavovat a ukládat navzájem na sobě nezávisle
 • Oprava: Nebylo možné stáhnout z CDD/Z zákazníka/dodavatele, který měl v názvu apostrof
 • Oprava: Za určitých okolností se neaktualizovalo zobrazení nezaplacených faktur ve skladu
 • Oprava: Za určitých okolností se měnilo datum objednávky na formuláři výdejů
 • Oprava: Pokud byla příjemka s nulovou cenou a nenulovou dopravou, doprava se neuvažovaval do průměrné ceny
 • Oprava: Při stažení zákazníka z CDZ se do LDZ nezapsal datum vzniku karty

3.7g (24.11.2010)
 • Funkce pro hromadnou změnu BTN na kartách položek.
 • Vzhled formuláře pro výběr evidence je uživatelsky nastavitelný a uložitelný.

3.7f (01.11.2010)
 • Optimalizace exportní rutiny do ostatních modulů.
 • Nastavitelný zlom mezi různými sazbami DPH.
 • Zakázky lze přidávat i kopírováním.
 • Pokud má systém dopočítat příjmovou ceny dle ceny na kartě, nastaví se nově kurz na 1.
 • Lze definovat fixní text pro automatické maily a SMS.
 • Při doplňování evidencí v objednávce je možné dohledávat evidenci vypsáním.
 • Oprava: Při likvidaci blokace mohlo dojít k chybě programu.
 • Oprava: Mínusová příjemka vzniklá příkazem Kopie s kurzem a měnou špatně rozpočítala dopravu do položky.

3.7e (27.09.2010)
 • Z funkce Nevyexportované dodací listy lze tiskat kopie výdejových dokladů.
 • Optimalizace výpočtu koncové ceny dokladu na formuláři objednávka/výdej.
 • Záložka Příjmy a Výdeje na formuláři karet zobrazuje i exspiraci v přepínatelném sloupci.
 • F2 nápověda karet má nový filtr - s fyzickým množstvím.
 • V reinstaci lze nastavit, zda je možné likvidovat výdeje pouze v den jejich vzniku.
 • Podklady pro tisk štítků lze načítat z externího TXT souboru.

3.7d (24.05.2010)
 • Pořadí vyhodnocování cen a slev dle šablon lze nastavit v reinstalaci.

3.7c (16.05.2010)
 • U automatického rozesílání informací o blokacích lze volit mezi variantou "každá blokace" nebo "konečná blokace"
 • Při tisku dobropisu na výdej na fakturu je obsluha na tetno fakt upozorněna

3.7b (01.04.2010)
 • Do hlavičky objednávky lze zadat mail/SMS kontakt, na který je při blokaci zaslaná inforamce
 • Na kartě položky lze nastavit, aby se položka nestala součástí automatických blokací
 • Přepis jádra pro výdeje umožňující připojení externí procedury pro změnu vydávaného množství
 • Oprava: Sestava daní uvažovala vratky dle datumu vzniku dokladu místo datumu zápisu dokladu na karty
 • Oprava: Sestava daní za určitých předpokladů špatně zaokrouhlovala

3.7a (15.01.2010)
 • Drobné optimalizace programu
 • Oprava: Vratka neuložila do odpovídajícího dodacího listu příznak, že existuje vrácené zboží.

3.7 (07.12.2009)
 • Na kartě zákazníků je možné zadat libovolný počet kontaktů s informacemi o spojení
 • Na kartě zákazníků je možné definovat automatické zasílání informací o určitých informacích pomocí SMS nebo mailu
 • Pole Doprava na objednávce je volitelná z číselníku
 • Nová sestava Nedodaných položek na jednoho či všechny zákazníky
 • Na kartě položky je Filr rozšířen i na dodavatele
 • Lze blokovat i dodavatele; od takových nelze zapsat příjem.
 • Úprava algoritmu pro odsun příjmů do archívu. Nyní se odsouvají i položky s evidencí, pokud jsou již vydané.
 • Oprava: po vyhledání zákazníka či dodavatele na odpovídajícím formuláři přes "?" nelze vyhledat dalšího dle IČ zadáním do vyhledávacího pole
 • Nevyřízenou zakázku na dodavatele lze rozpadnout na více dokladů podle zkratek dodavatele
 • Sestavu daní lze omezit i podle podpisu na dokladech
 • F2 nápověda položek skladu má rozšířený skládaný filtr dle CDK
 • Při výměně zákazníka na objednávce se aktualizuje cena, ve které se mu vydává.
 • Tisk Nevyexportovaných DL lze omezit datumově.

3.6h (05.08.2009)
 • Při zapnuté evidenci v objednávkách lze ručně vyřídit doklad i když není evidence správně zadaná; položky se špatnou evidencí nelze vydat, ale ostatní ano
 • Seznam dodacích listů lze omezit na položky vybraného dodavtele
 • V CDK lze hledat i podřezězec zkratky dodavatele
 • V CDD lze načítat pole z Excelovských souborů
 • V objednávkách jsou blokované karty označené červeným názvem
 • Objednávky za hotové lze vytvořit i kopií jiné objednávky nebo příjemky

3.6g (01.03.2009)
 • Rozšíření filtrů v CDD
 • Osamostatnění CDD mimo skladový modul; lze využít i v dalších modulech (faktury vydané, faktury došlé)
 • Rozšíření filtru u zákazníka o pole Jazyk
 • Tisk pohybů z karty položky (Regleta)
 • Sestavy na zákazníka a dodavatele (potvrzení, objednávky, dodací list, apod.) mají při zasílání mailem ve formátu PDF předvyplněnou adresu z mailové adresy zákazníka resp. dodavatele
 • Seznam položek pro tisk čárových kódů lze hromadně mazat
 • Na formuláři zákazníka je nové pole Rozvozová linka
 • Doklady mohou mít druhou percentuelní řádkovou slevu
 • Doklady mohou mít celkovou percentuelní slevu
 • Logování primárních klíčů změněných záznamů u CDD/Z
 • Oprava (pouze SQL): Vytvoření objednávky z nabídky špatně aktualizovalo pole Alokace na kartě.
 • Oprava: Kopie příjemky nevyplní DP do hlavičky.
 • Formuláře příjmů, objednávek, výdejů a zakázek zobrazují i IČO odběratele resp. dodavatele
 • Při vyhledávání zákazníka či dodatele lze zadat kromě IČa také zkratku či identifikátor zákaznické karty

 


3.6f (26.11.2008)
 • Pro verzi DBF je k dispozici Centrální databáze zákazníků hostovaná na SQL umožňující centrální správu zákazníků detašovaných skladů
 • Funkce SQL Data umožňuje dohledat v logu operací historii dokladu při vzájemníé komunikaci mezi sklady
 • Oprava: formulář zákazníků ukončoval při svém zavření otevřené SQL spojení CDK/CDD
 • Sestavu Seznam dodacích listů lze omezit na druh objednávky
 • Sjednocení barevného označení hlaviček sloupců mřížky vzhledem k jejich funkcionalitě
 • Formulář zakázek má dva nové sloupce - Objednáno a Alokace
 • Formulář zakázek má přepínací sloupec - Dodáno x Fyzické množství
 • Optimalizace zadávání dodavatele v CDK

3.6e (20.10.2008)
 • Při zakládání karty v CDK si systém pamatuje založeného dodavatele a při dalším založení karty ho nabízí
 • Při zadávání rozdílu ve skladu lze zobrazné položky omezit na na neblokované
 • Přenosy přes SQL u DBF verze se logují na SQL
 • Převodky mezi sklady přenáší i poznámku z hlavičky exportujícího dokladu

3.6d (21.8.2008)
 • Detekované duplicitní vratky lze zobrazit
 • Při automatickém objednávání lze zokrohlit jak numericky tak na balení
 • Při importu objednávek se automaticky založí karty neznámých položek
 • Rozšířená funkcionalita formuláře SQL data (zobrazení počtu dokladů, vynucená aktualizace informace)
 • Karty, které jsou ležák, mají podbarvené množství

3.6c (16.6.2008)
 • u verze DBF lze používat pro přenosy dat mezi distribuovanými pobočkami SQL server pro komunikační soubory u převodek a zakázek
 • tisky z příjmů, objednávek a nabídek mohou obsahovat měrnou jednotku
 • u karty položky lze rozhodnout, zda je či není není zpracována výpočtem ležáků
 • blokované exporty dokladů jsou označeny slovem "Blok" místo datumu "11.11.1911"
 • při zápisu vratky se provádí test, zda nejsou některé položky již vráceny jiným dokladem
 • Pod XP a Vista při zapnutých Themes dochází vlivem operačního systému k potlačení barevného odlišení hlaviček sloupců mřížky. Protože jsou takto indikovány hlavičky se speciální funkcionalitou, je barevné odlišení při zapnutých Themes nahrazeno změnou písma.

3.6b (06.05.2008)
 • při importu dokladů k vyřízení se přenáší i číslo exportujícího skladu pro správné propojení na zákazníka (řešení problému vícečetných IČ při nutnosti fakturovat převodky). U zákazníka se definuje číslo exportujícího skladu (shodné s číslem skladu pro převod). Shoda se testuje na IČo a číslo skladu.

3.6a (30.04.2008)
 • export zkratky dodavatele do účetnictví
 • filtr dle ~Název~ u F2 ignoruje mezery
 • při zakládáni karty z převodky se u zapnutého CDK dotahuje karta z CDK
 • v reinstalaci lze definovat kód pro nově zakládanou kartu
 • CDK a CDD mají změněná pole na varchar
 • zobrazení adresy na mapě (nutné připojení k internetu)
 • Uživatelský Select umí i CDK
 • v Selectu lze definovat jméno sloupce
 • CDK umí importovat dvousloupcový XLS a provést hromadnou aktualizaci na SQL
 • při "Katalogové číslo změna" se provede aktualizace dat z CDK
 • při vytváření požadavků na dodavatele lze určit do které hodnoty minimálního množství systém položky neuvažuje

3.6 (30.03.2008)

Bodový systém pro zákazníky

 • V reinstalaci lze nadefinovat:
  • minimální částka, od které se budou body počítat (např. 500 Kč, tedy výdeje do 500 Kč nebudou body ohodnoceny)
  • bodový krok (např. 10 bodů)
  • finanční krok (např. 100 Kč, tedy po jaké celé částce se přidělí body)
  • datum, od kdy se počítají výdeje do bodového systému.

Ve zde uvedeném nastavení by to znamenalo, že pokud zákazník odebere za 945 Kč, přičte se mu 9*10=90 bodů, při odběru za 380 Kč pak 0 bodů.

 • U zákazníka se definují zákaznické karty, tedy čísla karet a jméno konkrétní osoby u každé karty. Přibylo tlačítko Body, po jehož stisknutí se zobrazí historie všech bodových ohodnocení.
 • Na kartě položky je nově okénko Body, které definuje kolik bodů dané položka znamená. Tato hodnota může být záporná (čerpání bodů), ale i kladná, tedy např. za každý odběr dané položky dostane zákazník vždy x bodů nezávisle na ostatním nastavení.
 • CDK umožňuje definovat kumulativní filtr pro výběr

3.5y (10.02.2008)
 • při převodkách se přenáší i informace o vazbených položkách (např. recyklace)
 • nový report evidence na kartě položky
 • definice ceny z šablony i na dodavatele

3.5w (18.01.2008)
 • nový report pro CDD
 • na kartě položky lze definovat, že se na danou položku nerozpouští doprava při zápisu příjemky na kartu
 • při exportech dokladů na dodavatele se přenáší i poznámka

3.5v (20.12.2007)
 • nový report pro logy z CDK
 • možnost definovat jméno držitele zákaznické karty

3.5u (11.9.2007)
 • v reinstalaci lze zapnout spodní posuvník u mřížek dokladů na formulářích
 • doklady mohou mít (jako doposud nabídka) poznámku u každého řádku
 • v reinstalaci lze zapnout/vypnout zobrazení poznámek na jednotlivých formulářích
 • poznámky se přenášejí při přenosech, exportu objednávek, překlopení nabídky do zakázky, apod.
 • v zákaznících lze definovat čísla zákaznických karet a toto lze exportovat do souboru pro čtečky
 • komunikace se čtečkami je TXT soubor, ale nemusí být pevné délky, může být oddělen v reinstalaci definovaným oddělovačem nebo lze použít i jiný formát (např. CSV)
 • na kartě položek je filtr na zákazníka/dodavatele i na nabídkách, alokacích a příjmech
 • možnost přímého tisku do PDF (musí být nainstalován Acrobat Distiller a GhostScript alespoň 8.14)
 • report pro zákaznické karty
 • report pro CDK

3.5t (5.6.2007)
 • report pro blokace jednoho zákazníka
 • formulář Kurzy umí zobrazit poslední kurz dle ČNB (musí být připojení na internet)

3.5s (28.2.2007)
 • možnost definovat kurz i u výdejů (výdeje v cizí měně)
 • CDD - Centrální Databáze Dodavatelů = centrální řešení aktualizace distribuovaných DBF dat proti SQL serveru. Jedná se o využití technologie client/server pro instalace file/server
 • tisková sestava pro Blokace

3.5r (5.01.2007)
 • možný login dle uživatele z Windows, Windows autentikace
 • vkládání řádků kdekoliv do dokladů (nejen na konec)
 • prohazování řádek dokladů
 • řádkové a dokladové zobrazení dokladů ve formulářích zákazníků a dodavatelů
 • ukládání tisků do formátu MHTML
 • volitelné nastavení tisků do HTML dle JADU nebo Microsoft
 • zapnutelnost použití GDI+ pro zobrazení a tisk reportů
 • mnoho dříve uživatelsky nedostupných nastavení nyní v reinstalaci
 • změnu velikosti formulářů lze nastavit na novou možnost - kotvu a osu
 • automatické blokace až od data
 • lze nastavit, aby postraní lišta mřížky byla vždy zobrazena
 • v zakázkách lze skrýt vyřízené řádky
 • logování více událostí v logfull.txt
 • samostaný formulář šablon a systém šablon pro slevy, tedy individuální slevy na zákazníka nebo šablonu. Každému zákazníkovi lze přidělit cenovou šablonu.
 • definice ceny z šablony na položku, interval položek, typ položky

3.5q (01.9.2006)
 • převodky mohou aktualizovat prodejní ceny na přijímaných skladech
 • nová pole u zákazníků a dodavatelů (forma, účet, atd..)
 • Plánovaná marže u položek slouží ke globálnímu přecenění skladu
 • pole Zásobovač na kartě položky. Toto pole slouží jako filtr pro tiskové sestavy
 • rozšířitelný počet čárových kódů na kartě položky na maximálně devět

3.5p (9.07.2006)
 • definovatelnost a kalkulovatelnost Ležáku
 • definovatelnost a kalkulovatelnost Maxima pro položku
 • rozšíření podporovaných čárových kódů o UPC-a, UPC-E, 3/9 a 2/5
 • v nabídkách je kromě zákazníka možné vybrat i dodavatele
 • tisk poptávky
 • na kartě položky lze filtrovat alokace dle Druhu zakázky
 • menu pro rekalkulace polí Blok, Min, Max a Ležák na kartě
 • tiskové sestavy skladu mají volbu Fyzické množství>Maximální
 • tiskové sestavy v uzávěrce - Příjmy a Seznam příjmů umožňuje volbu, zda zadaný datumový interval se týká vzniku dokladu nebo jeho zápisu na karty
 • přesun do archívu kontroluje aby nedošlo k duplicitě primárních klíčů
 • lze zapnout Full Logging, který zapisuje všechny operace nad změnami databází na úrovni dokladu, tedy uložení dat či jejich odstranění s datem, časem a uživatelem
 • přenosy stavů mezi sklady obsahují pole Max z karty a barevně odlišují ležáky
 • nový způsob zvětšování formulářů nastavitelný v reinstalaci

 


3.5o (15.05.2006)
 • blokace zákazníků, na které se nesmí vydávat
 • napojení externích souborů do nabídek a jejich spoštění dle extenze
 • inventury dle čárových kódů

3.5n (16.02.2006)
 • definice vazebných položek (např. recyklační poplatek), které se musí zpracovat společně
 • automatické zasílání požadavků na dodavatele mailem (Outlook nebo Outlook Express)
 • sledování doby platnosti nabídky
 • různé způsoby výpočtu marže na nabídkách
 • zásadní přepracování interních vazeb mezi tabulkami, zvýšení stability a rychlosti systému

Go to Top